مالیات در ترکیه ،پرداخت مالیات در این کشور چگونه است؟!

مالیات در هر کشوری رایج است و پرداخت آن اجباریست در کشور ترکیه هم مانند هر کشوری باید مالیات پرداخت کنید در ادامه به موضوع مالیات در ترکیه می پردازیم.